Menu Color:
Banner Color:
Main Color:
Layout Style:
  • Wide
  • Boxed
بقعه سر قبر آقا

بقعه سر قبر آقا اكنون در داخل بافت قديمي تهران در ضلع جنوبي چهار راه مولوي انتهاي خيابان شهيد مصطفي خميني (سيروس سابق) در ميان باغي تقريبا بزرگ و قديمي قرار دارد.اين مكان در زمان محمد شاه قاجار خارج از حصار شاه طهماسبي شهر تهران مجاور ديوار معروف شاه عبد العظيم قبرستنان وسيعي قرار داشت كه وسعت آن تا زمين هاي موسوم به چال سيلابي و بازار پالان دوزها امتداد داشت .پس از فوت "حاج ميرزا ابو القاسم"امام جمعه تهران ،او را در عمارت و بقعه مجللي كه فرزندش به عنوان آرامگاه خانوادگي در اين محل ساخته بود دفن نمودند.اين محل چون داراي قبرستاني قديمي نيز بود،به سر قبر آقا شهرت يافت. در دوره پهلوي با توجه به روند شهر سازي و توسعه شهر تهران بسياري از بخش هاي اطراف گورستان تخريب و در زمين هاي آن باغ عمومي براي تفريح اهالي ساخته شدبقعه سر قبر آقا نيز در ميان اين باغ قرار گرفت و مجموعه باغ و بقعه را باغ فردوس ناميدند. بناي بقعه از لحاظ آيينه كاري ،گچ بري،گچ كاري،رنگ آميزي زمينه و طرح ها،سنگ حجاري شده در نقاط مختلف ،كاشي كاري در انواع گوناگون ،بهره گيري از چوب در نقاط مختلف بقعه و ديگر تزيينات در شمار بناهاي مهم تهران قرار دارد. اين بنا داراي پلان مستطيل شكل است و بر روي سكويي به ارتفاع يك متر از سطح محوطه اطراف خود قرار گرفته است.بناي اصلي در جهت شرقي –غربي احداث شده و گنبد بزرگ آن بر فراز بخش مياني ،روي جزرها و پايه هاي بنا استوار شده است.در نماي بيروني بقعه چهار ايوان وجود دارد كه در هر ضلع خود نمايي مي كند.دو در ورودي با طرح شش ضلعي نا منظم در دو جهت ايوان با چند پله ارتباط بنا را با محوطه برقرار مي كند .در جبهه جنوبي گچ بري و حجاري بسيار پر كاري وجود دارد كه در نوع خود بي نظير است. طرح كلي بقعه از بنا هاي دوره قاجاريه و به شكل بنا هاي چهار صفه اي است كه در ساخت آن به مربع مركزي حالت چهار صفه داده اند و در چهار طرف آن فضا هايي ايجاد كرده اند.

ارتباط با ما
اطلاعات تماس

نشانی : میدان شهید هرندی، خیابان شهید هرندی، خیابان ادیب، روبروی بوستان بهاران تلفن: 55624934

پیامک: 30009900660206

پست الکترونیک: sara.harandi124@gmail.com